و کوه طنين انداخت

کتاب و کوه طنين انداخت

در رابطه با این کتاب:

و کوه طنين انداخت عنوان رمانی است از خالد حسينی که درباره خانواده ای در افغانستان به رشته تحرير درآمده است.

این کتاب شامل 10 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.