48 قانون قدرت

کتاب 48 قانون قدرت

در رابطه با این کتاب:

The 48 Laws of Power is the first book by American author Robert Greene. The book is a bestseller, selling over 1.2 million copies in the United States, and is popular with prison inmates and celebrities.

این کتاب شامل 49 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.