فرانکناشتاین

کتاب فرانکناشتاین

در رابطه با این کتاب:

Frankenstein; or, The Modern Prometheus is a novel written by English author Mary Shelley that tells the story of Victor Frankenstein, a young scientist who creates a hideous, sapient creature in an unorthodox scientific experiment.

این کتاب شامل 26 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.