چگونه می توان دوست یافت و در مردم نفوذ کرد

کتاب چگونه می توان دوست یافت و در مردم نفوذ کرد

در رابطه با این کتاب:

How to Win Friends and Influence People is a self-help book written by Dale Carnegie, published in 1936. Over 15 million copies have been sold worldwide, making it one of the best-selling books of all time. In 2011, it was number 19 on Time Magazine's list of the 100 most influential books.

این کتاب شامل 8 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.