ناطور دشت

کتاب ناطور دشت

در رابطه با این کتاب:

The Catcher in the Rye is a story by J. D. Salinger, partially published in serial form in 1945–1946 and as a novel in 1951. A classic novel originally published for adults, it has since become popular with adolescent readers for its themes of teenage angst and alienation.

این کتاب شامل 7 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.