سلاح های آموزش جمعی

کتاب سلاح های آموزش جمعی

در رابطه با این کتاب:

John Taylor Gatto's Weapons of Mass Instruction, now available in paperback, focuses on mechanisms of traditional education which cripple imagination, discourage critical thinking, and create a false view of learning as a byproduct of rote-memorization drills. Gatto's earlier book, Dumbing Us Down, introduced the now-famous expression of the title into the common vernacular. Weapons of Mass Instruction adds another chilling metaphor to the brief against conventional schooling.

این کتاب شامل 12 درس زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.