کشف ساحره ها

کتاب تمام ارواح ، مجموعه 1 : کشف ساحره ها

درباره‌ی این مجموعه:

ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎدﻟﯿﺎن آﮐﺴﻔﻮرد ﻧﺪاﺷﺖ.

این شامل 43 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.