تمام ارواح

کتاب تمام ارواح

در رابطه با این کتاب:

در عمق قفسه های کتاب در کتابخانه ی بودلینِ آکسفورد، دیانا بیشاپ، محصلی جوان، سهواً چشمش به دست نوشته ای در خصوص کیمیاگری طلسم شده برای تحقیقش خورد.

این کتاب شامل 3 مجموعه زیر است:

ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎدﻟﯿﺎن آﮐﺴﻔﻮرد ﻧﺪاﺷﺖ.

سایه شب عنوان دومین کتاب از مجموعهٔ سه‌گانه تمام ارواح از نویسنده آمریکایی دبورا هارکنز است که در قالب خیال‌پردازیِ تاریخی نوشته شده است. این اثر در سال ۲۰۱۲ منتشر گردید

The Book of Life is a 2014 fantasy novel by American scholar Deborah Harkness, the third book in the All Souls trilogy.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.