مدارسی که ما را کند ذهن میکند

کتاب مدارسی که ما را کند ذهن میکند

در رابطه با این کتاب:

With over 70,000 copies of the first edition in print, this radical treatise on public education has been a New Society Publishers’ bestseller for 10 years! Thirty years in New York City’s public schools led John Gatto to the sad conclusion that compulsory schooling does little but teach young people to follow orders like cogs in an industrial machine. This second edition describes the wide-spread impact of the book and Gatto’s guerrilla teaching.

این کتاب شامل 11 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.