دنیای قشنگ نو

مجموعه کتاب های پیشرفته ، کتاب 5 : دنیای قشنگ نو

درباره‌ی این کتاب:

It’s incredible and frightening book about the world of future. Author describes what can happen if our world society would develop as it does now. The all new world it’s just the one country where religion is consuming and the God – is Henry Ford. Children are not born by mothers now, they all are born from eggs at fertility centres. There are no families now, words as “mother” or “father” are now rude ones. All people at state of embryos already divided for five castes from Alpha to Gamma. Every caste has their life mission. For example, people from lower castes like Gamma are born for the most hard and dirty work. Also, they often work as servants of Alphas or Betas. This story is about an extraordinary man Bernard Marx, who decided to visit one of that small places where still no “civilization” and people live there like thousand years ago.

این شامل 17 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.