عطر سنبل، عطر کاج

کتاب عطر سنبل، عطر کاج

در رابطه با این کتاب:

در سال 1972، وقتی که فیروزه دوما تنها هفت سال داشت، به همراه خوانواده، از ایران به کالیفرنیا جنوبی مهاجرت کرد. او هیچ دانشی از محیط جدیدی که قرار بود در آنجا زندگی کند نداشت...

این کتاب شامل 26 فصل زیر است:

فصل چهارم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

فصل سیزدهم

فصل چهاردهم

فصل پانزدهم

فصل شانزدهم

فصل هفدهم

فصل هجدهم

فصل نوزدهم

فصل بیستم

فصل بیست و یکم

فصل بیست و دوم

فصل بیست و سوم

فصل بیست و چهارم

فصل بیست و پنجم

فصل بیست و ششم

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.