کتاب عطر سنبل، عطر کاج

در رابطه با این کتاب:

در سال 1972، وقتی که فیروزه دوما تنها هفت سال داشت، به همراه خوانواده، از ایران به کالیفرنیا جنوبی مهاجرت کرد. او هیچ دانشی از محیط جدیدی که قرار بود در آنجا زندگی کند نداشت...

این کتاب شامل 26 فصل زیر است:

 در گاتر بولینگ
فصل 3 : در گاتر بولینگ

فصل سوم

 میکی، نجاتم بده!
فصل 4 : میکی، نجاتم بده!

فصل چهارم

 چلپ چلوپ
فصل 5 : چلپ چلوپ

فصل 5

 برنیس
فصل 7 : برنیس

فصل هفتم

 از پشه ها و مردان
فصل 10 : از پشه ها و مردان

فصل دهم

 حرف ف
فصل 11 : حرف ف

فصل یازدهم

 واترلو
فصل 12 : واترلو

فصل دوازدهم

 آمریکا، سرزمین آزاد
فصل 13 : آمریکا، سرزمین آزاد

فصل سیزدهم

 اصلاح مصرف گوشت
فصل 14 : اصلاح مصرف گوشت

فصل چهاردهم

 جزیره ی گنج
فصل 15 : جزیره ی گنج

فصل پانزدهم

 تمام خویشاونداش
فصل 16 : تمام خویشاونداش

فصل شانزدهم

 من و باب هوپ
فصل 17 : من و باب هوپ

فصل هفدهم

 دویدم و دویدم و دویدم
فصل 18 : دویدم و دویدم و دویدم

فصل هجدهم

 نوئل شاد
فصل 21 : نوئل شاد

فصل بیست و یکم

 مراسم عروسی
فصل 22 : مراسم عروسی

فصل بیست و دوم

 بینی با هر نام دیگری
فصل 24 : بینی با هر نام دیگری

فصل بیست و چهارم

 قاضی ها پول گرفته اند
فصل 25 : قاضی ها پول گرفته اند

فصل بیست و پنجم

 اگر یک مرد پولدار بودم
فصل 26 : اگر یک مرد پولدار بودم

فصل بیست و ششم

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.