قانون 5 ثانیه

کتاب قانون 5 ثانیه

در رابطه با این کتاب:

The 5-Second Rule is no panacea, but the simple realization that procrastination is a natural and valid response to stress, and the knowledge that you're always just five seconds away from making a decision, can be a huge leap toward breaking free of the irrational hold procrastination has on you.

این کتاب شامل 18 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.