پدرخوانده

کتاب پدرخوانده

در رابطه با این کتاب:

The Godfather is a crime novel written by American author Mario Puzo. Originally published in 1969 by G. P. Putnam's Sons, the novel details the story of a fictional Mafia family based in New York City, headed by Vito Corleone.

این کتاب شامل 59 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.