دشمن

مجموعه کتاب های متوسط ، کتاب 20 : دشمن

درباره‌ی این کتاب:

Malcolm Jaggard is a spy catcher, and a servant of the politicians. He's hard, tough, and intelligent - and he wants to marry Penny Ashton, a scientist, and the daughter of the scientist George Ashton. Then the Ashtons' comfortable world is suddenly shattered, and Malcolm is ordered by his politician bosses to protect Ashton. But who is George Ashton? And how do you protect a man who has just disappeared? Malcolm needs more knowledge, and he can't get it. So he fights for it. But knowledge is a power, and servants must not have any power. His searching for Ashton has turned into a desperate and violent manhunt, Malcolm has found knowledge. But he also has found himself in the long-running war between scientists and politicians - a war where 'We have met the enemies, and they have met us.'

این شامل 17 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.