داستان دکتر لیوسی

مجموعه: کتاب های ساده / کتاب: جزیره گنج / درس 3

کتاب های ساده

100 کتاب | 1072 درس

داستان دکتر لیوسی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

CHAPTER 2 - Dr Livesey’s Story

At half-past one in the afternoon two small boats went from the ship to the island. We looked for Jim Hawkins on the Hispaniola, but he was not there.

We waited on the ship. There were six pirates with us. Then Hunter and I took a boat and went to the island. I wanted to see the house on the island.

The house was strong and it was in a good place. ‘We can stay here,’ I thought. ‘There’s water, and we can bring food and guns from the ship.’

Then I heard the pirates fighting in the trees. ‘They’re killing someone,’ I thought. ‘Perhaps Jim Hawkins is dead.’ Hunter and I went back to the Hispaniola. I told the captain about the house, and we started to put food into the small boat.

The pirates on the ship did not hear us.

Joyce and I carried the food from the beach to the house. Joyce stayed in the house with his gun and I went back to the ship. We put more food and our guns into the small boat and dropped all the other guns into the sea. Then Mr Trelawney’s men Redruth and Hunter, Mr Trelawney, the captain and I left the ship. There were five of us in a small boat and we moved very slowly.

Then we saw the pirates on the Hispaniola. They had the big gun on the ship.

‘They’re going to shoot at us,’ somebody said.

We tried to go faster. Mr Trelawney shot at the men on the ship.

He hit one of them.

Then the pirates on the island ran out of the trees. They began to run along the beach.

‘Quickly!’ said the captain. ‘They’re going to catch us. Leave the boat.’

We heard the big gun on the Hispaniola behind us; we jumped on to the beach and ran. Most of our food and our guns went down into the sea with the small boat.

We heard the pirates running along the beach behind us, but we ran quickly through the trees to the house. We arrived at the house and turned to shoot at the pirates.

We hit one of the pirates, and the other men ran away. Then one of the pirates turned and shot Redruth through the head.

Captain Smollett said sadly: ‘Now there are only five of us and we have food for ten days. What are we going to do?’ Suddenly we heard somebody outside. ‘Dr Livesey,’ said Jim Hawkins, ‘it’s me, Jim. I’m here.’

So then there were six of us.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.